دفترچه راهنما کاربر اندروید

قبل از استفاده از دستگاه خود برای آگاهی از نکات ایمنی و نحوه استفاده صحیح از محصول، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید. توضیحات بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.